Siapa kita

Teks yang dicadangkan: Alamat tapak web kami ialah: https://astermaterials.com.

 

 1. Apakah maklumat yang kami kumpulkan?

Kami mengumpul maklumat daripada anda apabila anda membuat pesanan, melanggan surat berita kami atau mengisi borang. Apabila memesan atau mendaftar di laman web kami, mengikut kesesuaian, anda mungkin diminta untuk memasukkan nama, alamat e-mel atau nombor telefon anda.

 1. Untuk apa kami menggunakan maklumat anda?

Mana-mana maklumat yang kami kumpul daripada anda boleh digunakan dalam salah satu cara berikut:

 • Untuk menambah baik laman web kami (kami sentiasa berusaha untuk menambah baik tawaran tapak web kami berdasarkan maklumat dan maklum balas yang kami terima daripada anda
 • Untuk meningkatkan perkhidmatan pelanggan (maklumat anda membantu kami bertindak balas dengan lebih berkesan kepada permintaan perkhidmatan pelanggan dan keperluan sokongan anda)

3. Untuk apa kami menggunakan maklumat anda?

Kami melaksanakan pelbagai langkah keselamatan untuk mengekalkan keselamatan maklumat peribadi anda apabila anda membuat pesanan. Kami menawarkan penggunaan pelayan yang selamat. Semua maklumat sensitif/bank yang dibekalkan dihantar melalui teknologi Secure Socket Layer (SSL) dan kemudian disulitkan ke dalam pangkalan data penyedia gerbang pembayaran kami hanya untuk boleh diakses oleh mereka yang diberi kuasa dengan hak akses khas kepada sistem tersebut, dan dikehendaki merahsiakan maklumat tersebut.

4. Adakah kami mendedahkan sebarang maklumat kepada pihak luar?

Kami tidak menjual, berdagang, atau sebaliknya memindahkan maklumat pengenalan peribadi anda kepada pihak luar. Ini tidak termasuk pihak ketiga yang dipercayai yang membantu kami dalam mengendalikan tapak web kami, menjalankan perniagaan kami atau memberi perkhidmatan kepada anda, selagi pihak tersebut bersetuju untuk merahsiakan maklumat ini. Kami juga mungkin mengeluarkan maklumat anda apabila kami percaya pelepasan adalah sesuai untuk mematuhi undang-undang, menguatkuasakan dasar tapak kami atau melindungi hak, harta benda atau keselamatan kami atau orang lain. Walau bagaimanapun, maklumat pelawat yang tidak boleh dikenal pasti secara peribadi mungkin diberikan kepada pihak lain untuk pemasaran, pengiklanan atau kegunaan lain.

 1. Terma dan syarat

Sila lawati bahagian terma dan syarat kami yang menggariskan penggunaan, penafian, dan had liabiliti yang mengawal penggunaan tapak web kami.

 1. Persetujuan Anda

Dengan menggunakan tapak kami, anda memberi kebenaran kepada dasar privasi kami.

 1. Perubahan pada Dasar Privasi kami

Sebarang perubahan yang dibuat pada dasar privasi kami akan disiarkan di halaman ini.

 1. Menghubungi Kami

Jika terdapat sebarang soalan mengenai dasar privasi ini, anda boleh menghubungi kami menggunakan maklumat di bawah.

Telefon: +86 186 7317 3361

E-mel: info@indiumfoils.com

Alamat: No. 203, Tingkat 1-2, Bldg 1-8, Bandar Penciptaan Industri Jinke Yida, No. 75 of East Sixth Road, Langli Street, Changsha County, Hunan, China

Terma dan syarat

Semua pesanan diterima dan dihantar dengan ketat tertakluk kepada terma dan syarat am ini, tiada terma atau syarat tambahan atau berbeza yang dinyatakan oleh Pembeli akan digunakan untuk pesanan melainkan dipersetujui secara bertulis oleh wakil Penjual yang diberi kuasa.

 • Harga Dan Kuantiti Pesanan

Harga tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Kebanyakan bahan yang disenaraikan boleh dipesan dalam kuantiti yang berbeza. Untuk harga dalam kuantiti yang tidak disenaraikan, sila hubungi Penjual untuk maklumat terperinci. Untuk kuantiti pesanan yang lebih besar daripada 500 Kilogram , harga untuk FOB Shanghai, CIF pelabuhan destinasi anda atau lokasi lain boleh ditawarkan secara bertulis oleh Penjual atas permintaan. Bayaran penghantaran dan pengendalian akan ditambah pada setiap penghantaran. Penjual juga boleh menghantar kutipan barang jika pembeli memerlukannya. Sebutharga berkuat kuasa selama 3 hari dari tarikh sebut harga melainkan dinyatakan sebaliknya. Penjual berhak untuk menukar harga pada masa pesanan disebabkan perubahan keadaan pasaran material jika bahan kritikal adalah sensitif harga pasaran.

 • Kaedah dan Syarat Penghantaran

Penjual akan menghantar semua bahan yang ditempah mengikut arahan pembeli. Walau bagaimanapun, Penjual berhak untuk mengubah arahan ini untuk bahan berbahaya yang dilindungi oleh Jabatan Pengangkutan Amerika Syarikat. Sekiranya tiada arahan penghantaran, bahan akan dihantar melalui apa jua kaedah yang difikirkan sesuai oleh Penjual. Semua tarikh penghantaran yang dijadualkan adalah anggaran dan tertakluk kepada kelewatan yang disebabkan oleh kebakaran, mogok, atau gangguan buruh lain, Perbuatan Tuhan, kekurangan bahan atau kegagalan pembekal untuk memenuhi penghantaran berjadual dengan memuaskan atau sebarang faktor atau kejadian lain di luar kawalan munasabah Penjual, tiada satu pun daripada faktor atau peristiwa yang akan menimbulkan sebarang liabiliti di pihak Penjual, tetapi akan membentuk penepian bagi sebarang tuntutan untuk kelewatan. Walau apa pun, Penjual tidak akan bertanggungjawab ke atas kerosakan berbangkit atau kerosakan lain untuk sebarang kelewatan. Bahan adalah atas risiko pembeli selepas penghantaran kepada pembawa. Segala risiko kekurangan, kehilangan, kelewatan atau kerosakan semasa transit hendaklah ditanggung oleh pembeli.

 • Cukai

Mana-mana pengilang, peruncit, pekerjaan, penggunaan, jualan atau cukai eksais, duti, kastam, pemeriksaan, atau yuran ujian atau apa-apa cukai, fi atau caj lain dalam apa jua bentuk yang dikenakan oleh mana-mana pihak berkuasa kerajaan ke atas atau diukur oleh mana-mana transaksi antara Penjual dan pembeli hendaklah dibayar oleh pembeli sebagai tambahan kepada harga kontrak seperti yang disebut atau diinvois, melainkan Penjual secara khusus menyatakan bahawa cukai atau caj tersebut termasuk dalam harga kontrak atau melainkan pada masa pesanan diserahkan, pembeli memberikan Penjual sijil yang boleh diterima. mengecualikan Penjual daripada sebarang cukai, yuran atau caj tersebut, pembeli hendaklah membayar balik Penjual oleh itu apabila diminta.

 • Pulangan

Kami hanya menerima pemulangan dengan syarat anda telah menghubungi kami SEBELUM pemulangan barang. Jika kami bersetuju untuk pemulangan, kami akan mengeluarkan nombor Kebenaran Barangan Pemulangan (RMA) dan arahan terperinci tentang cara memulangkan barang. Tanpa nombor RMA yang sah, pemulangan TIDAK akan diterima untuk kredit.

 • Tuntutan

Sebelum penghantaran, berhati-hati telah diambil semasa pembuatan dan pembungkusan dan semua item telah diperiksa dengan teliti. Oleh itu, sebarang tuntutan mengenai penghantaran singkat, bahan yang salah, atau kualiti yang rosak mesti dimaklumkan kepada kami secara bertulis dalam masa tiga hari selepas penghantaran. Sila simpan semua pembungkusan untuk pemeriksaan kami. Liabiliti kami untuk sebarang tuntutan sedemikian tidak boleh melebihi kos penggantian barang secara percuma atau mengkreditkan pelanggan dengan nilai invoisnya.

 • Barang Tersalah Pesan

Kami tidak bertanggungjawab atas sebarang kesilapan dalam pesanan pelanggan. Jumlah kredit untuk barang yang dipulangkan akan ditentukan mengikut budi bicara kami. Jika kami menerima pemulangan barang, bayaran penyimpanan semula akan dikenakan kepada anda.

 • Sijil Analisis dan Jawatan Kesucian

Semua item yang dihantar disertakan dengan sijil analisis yang disediakan oleh kami. Analisis adalah khusus untuk banyak bahan sebenar yang dihantar dan bukan "analisis biasa" melainkan dinyatakan secara khusus.

 • Helaian Data Keselamatan Bahan (MSDS)

Semua bahan yang dihantar oleh Penjual disertakan dengan helaian data keselamatan bahan (MSDS). MSDS disediakan dengan mematuhi OSHA. MSDS ini disediakan oleh kakitangan teknikal Penjual berdasarkan pengetahuan terbaik mereka dan ditawarkan semata-mata untuk maklumat, pertimbangan dan siasatan pembeli. Penjual tidak memberikan jaminan, sama ada nyata atau tersirat, dan tidak bertanggungjawab ke atas ketepatan atau kesempurnaan data yang terkandung di sini.

 • Bahaya

Apabila bahan telah diklasifikasikan sebagai berbahaya, bahan tersebut hendaklah dikendalikan hanya oleh individu yang berkelayakan dan terlatih. Dalam membeli produk ini, pelanggan mengakui bahawa terdapat bahaya yang berkaitan dengan penggunaannya. Pelanggan menyatakan dan menjamin kepada kami bahawa daripada semakan dan kajian bebas pelanggan sendiri, ia sedar dan berpengetahuan sepenuhnya tentang (a) bahaya kesihatan dan keselamatan yang berkaitan dengan pengendalian pembelian produk; (b) kawalan kebersihan industri yang perlu untuk melindungi pekerjanya daripada bahaya kesihatan dan keselamatan sedemikian; (c) keperluan untuk memberi amaran secukupnya tentang bahaya kesihatan dan keselamatan yang berkaitan dengan produk; dan (d) peraturan kerajaan mengenai penggunaan dan pendedahan kepada produk tersebut.

 • Waranti

Penjual memberi jaminan kepada pembeli, untuk tempoh tiga puluh (30) hari selepas bahan diterima oleh pembeli, bahawa produknya memenuhi spesifikasi yang ditakrifkan dengan jelas secara bertulis seperti yang terdapat dalam katalognya, sijil analisis atau cadangan bertulis yang disediakan oleh wakil Penjual yang diberi kuasa. Waranti ini terbatal jika Pembeli telah membuat sebarang perubahan pada barang yang dihantar, atau jika kurang daripada 75% barang boleh dikembalikan kepada Penjual. Penjual tidak menjamin sebarang hasil penggunaan akhir untuk mana-mana produknya. Semua tuntutan untuk kesilapan, kecacatan atau bahan yang rosak terhadap Penjual mesti dibuat oleh pembeli secara bertulis dalam tempoh 30 hari selepas pembeli menerima bahan yang dipersoalkan. Sebarang tuntutan yang tidak memenuhi syarat ini akan dianggap diketepikan. Kewajipan Penjual di bawah waranti ini hendaklah terhad kepada menggantikan bahan yang dituntut tersebut, atau membenarkan kredit pada pilihan Penjual, dengan syarat pembeli memberikan notis segera kepada Penjual tentang kecacatan semasa tempoh jaminan, dan, jika dikehendaki oleh Penjual, memulangkan bahan tersebut kepada Penjual . Tiada tuntutan akan dibenarkan oleh Penjual untuk sebarang bahan yang didakwa oleh pembeli sebagai rosak atau tidak sesuai melainkan Penjual dibenarkan untuk memeriksa produk sebelum digunakan atau diproses oleh pembeli. Semua kesilapan, kecacatan atau bahan rosak yang dituntut oleh pembeli mesti disahkan oleh pemeriksaan Penjual. Sekiranya Penjual dan pembeli tidak dapat mencapai penyelesaian yang baik untuk tuntutan, bahan yang dipersoalkan harus diperiksa oleh pihak ketiga yang diterima oleh Penjual dan pembeli untuk pertimbangan. Barangan yang dipulangkan tanpa kebenaran Penjual tidak akan diterima untuk dikreditkan dan akan dikembalikan kepada pembeli. Penjual mempunyai hak untuk membetulkan kecacatan tersebut pada masa atau masa yang munasabah. Remedi eksklusif pembeli, untuk sebarang sebab atau tuntutan sekalipun, termasuk tetapi tidak terhad kepada dakwaan pelanggaran waranti, liabiliti produk, kecuaian, atau sebaliknya, adalah untuk ganti rugi wang dalam jumlah yang tidak melebihi harga pembelian yang dibayar oleh pembeli untuk produk yang berkaitan dengan tuntutan dibuat. Walau apa pun Penjual tidak akan bertanggungjawab untuk kerosakan khas, sampingan atau berbangkit, sama ada tuntutan pembeli dalam kontrak, kecuaian, liabiliti ketat, atau sebaliknya. Sebagai pertimbangan penjualan produk kepada pembeli, yang Penjual jualan tidak akan membuat sebaliknya, pembeli bersetuju untuk menanggung rugi dan memastikan Penjual tidak berbahaya daripada semua tuntutan, perbelanjaan, kerugian dan liabiliti dalam apa jua bentuk yang timbul daripada pengendalian pembeli dan /atau penggunaan produk, sama ada digunakan secara bersendirian atau digabungkan dengan sebarang bahan lain.

 • Paten dan Kegunaan

Penawaran mana-mana bahan tidak membentuk atau membayangkan penggunaan atau pelanggaran mana-mana paten yang belum selesai atau dikeluarkan. Penyerahan dan Penepian Perjanjian ini mahupun sebarang hak atau kepentingan dalam transaksi ini tidak boleh diserahkan oleh Pembeli tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Penjual, dan kegagalan Penjual pada bila-bila masa untuk mendesak pelaksanaan ketat mana-mana terma atau syarat perjanjian ini tidak akan menjadi ditafsirkan sebagai penepian mana-mana pelanggaran berikutnya terhadap mana-mana terma atau syarat.